Днес на 13-ти февруари Българското книжовно дружество е преименувано в БАН

 През 1869 година в Браила, Румъния е създадено първото Българско книжовно дружество, преобразувано по-късно на 13-ти февруари 1911 година  в Българската Академия на Науките.

  Основовнето стана в къщата на Варвора хаджи Велева  и  е учредено като научно и литаратурно дружество , като просветна организация.

  В рамките на учредяването е приет устав на Дружеството и е избрано ръководство . Първите членове на научната книжовна дейност са, Марин Дринов Председател и членове Васил Стоянов и Васил Друмев.

  През 1878 година Българското просвенто дружество е преместено със седалище в София.

  

Последни новини